Free track counters
Lovely Counter

เดือน/พ.ศ.

รายการ VDO

เมษายน 59
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท จังหวัดสตูล
มีนาคม 59
31 มีนาคม 2559  รับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558
16 มีนาคม 2559  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-ป.6 ณ สวนไดโนเสาร์ วัดขวด ฯลฯ
  11 มีนาคม 2559 กิจกรรมบัญฑิตน้อยปีการศึกษา 2558
   
กุมภาพันธ์ 59
19 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการเกษตรพอเพียงครูประสิน อนันตประเสริฐ
19 กุมภาพันธ์ 2559 ฐาน BBL  Trampoline Jump  นวัตกรรม BBL
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านควนเจดีย์
เพลงบ้านควนเจดีย์คืนถิ่น
   
2558
เพลงอย่าลืมพ่อแม่
  กิจกรรมร่วมร้องเพลงธงชาติไทย
  ประกวดเพลงเต้น "คุณพ่อจำเป็น"
  เพลงแม่ของเรา
  กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการคุณครูชำนาญ วาจาสุจริต
  บัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปี2555
   
2557
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายท่านมุก(อ.สะเดา)ปี 2557
ฐาน BBL Trampoline Jump สนุกกับบานใหม่ที่สนุกสนานสำหรับเด็ก
กิจกรรมปีใหม่ ปี 2557
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2557
  กิจกรรมวันครูประจำปี 2557
 
2556

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใชโปรแกรมห้องสมุด

  กิจกรรมรับวุฒิบัตรปี 2556
   

2555

Best คุณธรรม คุณครูชญาภา  วรรณพฤกษ์
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
   
   

2554

กิจกรรมทัศนศึกษา "หว้ากอ" วันที่  17-19 สิงหาคม 2554
  กิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 28 กพ 2554
  โครงการต้นกล้าสันติภาพ
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
   
2553
กีฬาสี "สี่สัมพันธ์" ครั้งที่ 27
  ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายอำเภอเทพา