รวมระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์


ดูลำดับเกียรติบัตรกรรมการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ครูผู้ฝึกสอน
พิมพ์ูเกียรติบัตรกรรมการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครู (จากเลขลำดับ)
ดูเกียรติบัตรนักเรียน

พิมพ์ูเกียรติบัตรนักเรียน (จากเลขลำดับ)

 ดูลำดับเกียรติบัตรกรรมการ

พิมพ์ูเกียรติบัตรกรรมการ ฯ (จากเลขลำดับ) พิมพ์ด้วยตนเอง

ดูเกียรติบัตรนักเรียน

พิมพ์ูเกียรติบัตรนักเรียน (จากเลขลำดับ)

       1. เกียรติบัตรฉบับที่ 1 (การเป็นนักกีฬาของหน่วยกีฬาฯ)
พิมพ์ด้วยตนเองเอง

       2. เกียรติบัตรฉบับที่ 2 (ผลการแข่งขัน ฯ)
มอบในวันแข่งขัน ส่วนที่มอบไม่หมด สามารถพิมพ์ด้วยตนเอง

 ดาวน์โหลดฟอนต์/ติดตั้้ง
ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร

(คัดลอกไฟล์ฟอนต์ BLK-BangLi-Ko-Sa-Na.ttf

ไปไว้ที
c:/windows/fonts/ )
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน

พิมพ์เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
และผู้เข้าร่วมงาน ฯ

พิมพ์เกียรติคณะบัตรกรรมการฯ

พิมพ์เกียรติบัตรปี 2555อบรมการใช้ระบบจัดการห้องสมุดออนไลน์
อบรมวันที่ 21 มกราคม 2557   ณ ร.ร.บ้านควนเจดีย์

ค้นหาและพิมพ์
ดูรายชื่อผู้เข้าอบรม
ดาวน์โหลดฟอนต์ 1 คลิก
ดาวน์โหลดฟอนต์ 2 คลิกพิมพ์เกียรติบัตรครูดีศรีเทพาปี 2557
(16มค57)
นำเอาลำดับที่่รับเกียรติบัตรไปพิมพ์เกียรติบัตร
รายชื่อครูดีศรีเทพา ปี 2557

ดาวน์โหลดฟอนต์ 1 คลิก
ดาวน์โหลดฟอนต์ 2 คลิก

 

 

  พิมพ์เกียรติบัตรอบรมโปรแกรม Snag11 และเทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือ
ช่วยในการพิมพ์เอกสาร
อบรมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557   ณ ร.ร.บ้านควนเจดีย์

 ค้นหาและพิมพ
ดูรายชื่อผู้เข้าอบรม
ลงทะเบียน (6 ก.พ.57)
ดาวน์โหลดฟอนต์ 1 คลิก
ดาวน์โหลดฟอนต์ 2 คลิก


 พิมพ์เกียรติบัตรอบรมทำเว็บไซต์ ปี 2557
อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557   ณ ร.ร.บ้านควนเจดีย์

 ค้นหาและพิมพ
ลงทะเบียน (18 ก.พ.57)
ดาวน์โหลดฟอนต์ 1 คลิก
ดาวน์โหลดฟอนต์ 2 คลิก

 

เกียรติบัตรมอบให้วันมอบวุฒิบัตรอนุบาลและป.6
ครูดีเด่นโรงเรียน....................ประจำปี 2556
นักเรียนดีเด่นโรงเรียน......................ประจำปี 2556
กรรมการศึกษาดีเด่นโรงเรียน......................ประจำปี 2556

 ค้นหาและพิมพ

ดาวน์โหลดฟอนต์ 1 คลิก
ดาวน์โหลดฟอนต์ 2 คลิก