โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 18 มีนาคม 2559 กิจกรรมบัณฑิตน้อยที่โรงเรียนบ้านแม่ที
วันที่ 16 มีนาคม 2559 โรงเรียนได้นำนักเรียนชั้น ป.1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วัดเขารูปช้าง อ.สะเดา สงขลา ,สวนไดโนเสาร์ ด่านนอก อ.สะเดา สงขลา
กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน ม. 6 ต.ลำไพล จัดโดยเทศบาลลำไพล ณ ร.ร.บ้านควนเจดีย์ วันที่ 10 มีนาคม 2559
ผอ ร.ร. ใหม่ เข้าฝึกประสบการณ์บริหาร ณ ร.ร.บ้านควนเจดีย์ 16-25 เมษายน 2558

ข่าวรับสมัครงานราชการ......ด่วนๆๆๆ
 
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

BBL
 

แบบฟอร์มสำคัญ
 

 

   แบบฟอร์มบันทึกรายงานขอซื้อวัสดุ 
    คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7218
     แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
     หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219
     หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา
     หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
     หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต
     หนังสือรับรองใบสำคัญ
     สัญญาการยืมเงิน
     รับรองการเป็นทายาท
     ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ
     ใบสำคัญรับเงิน
     ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
     ใบมอบฉันทะ
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105
     ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2
     แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
     แบบใบขอยกเลิกวันลา
     แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน แบบ สบง.1
     แบบขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
     แบบขอลาออก
     แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
     แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
     แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
     ที่ปิดใบสำคัญ
     คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100
     ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
     ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ
 โปรแกรมพิมพ์รหัสบารืโค้ด
     โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด..
 ดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์ ปพ. ต่าง ๆ ใหม่
     ปพ1 มัธยมปลาย (ใหม่)ฮอต!
     ปพ.1 มัธยมต้น (ใหม่)ฮอต!
     ปพ.1 ประถม (ใหม่)ฮอต!
     คู่มือการใช้โปรแกรมปพ.1.pdf
     ฟอร์น TH Sarabun (ต้องใช้คู่กับโปรแกรม ปพ.1)